[personal profile] p_dzikovsky
В серпні 14-го в "батальйоні ОУН" були різні добровольці. От, наприклад, один такий, дуже різний :-)

Хтось казав, що у цього побратима кримінальне минуле — може й так, мене то цікавило менше всього — досить того, що товариш пройшов пару тижнів "вишколу" у Ніжині і приєднався до "батальйону ОУН" (нульва з/п, жодного статусу і наступних соціяльних гарантій), прибув на передову у Піски і пішов в окопи разом з усіма. Його окоп був не кращий і не гірший за инші — частіше наших убивало прямо у дворах, де жили, але саме в тому конкретному окопі я бачив кров, там когось із хлопців добряче накрило. Отже, товариш, про кого мова, відбув у окопі, скільки було треба, а потім присусідився до ВСУ, возив поранених під обстрілами, їздив в аеропорт, піднмав там прапор на вежі (поки та стояла)... А потім викрутився в офіцери, і, кажуть, став хімічити із матеріяльним забезпеченням (я це, знову ж таки, не перевіряв).

Яка тут мораль — на фронт ідуть за визиском? Під обстріли на передовій — із мрією про наступні гешефти? Не вірю.

P.S. Війна в певному сенсі рівняє тих, хто поряд в окопах. А поза окопами знову всі різні — і до, і після.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

November 2016

S M T W T F S
  12345
6789101112
131415161718 19
202122 23242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 11:39 am
Powered by Dreamwidth Studios