[personal profile] p_dzikovsky
"Істину кажу вам — не всі ми помремо, але всі змінимось" — колись ця теза Спасителя, процитована доброю знайомою, залишила чітку зарубку в моїй свідомості. З того моменту пройшло понад 20 років. Чи змінився я? Напевне... Хоч і не відчуваю цього. Але світ — теж суб’єкт! — змінився, однозначно. І коли бачу добірку селфі якоїсь чергової публічної дівки, розумію, що наступає якась альтернативна реальність.

Але, з иншого боку, досить буде одного нормального історичного катаклізму на кшталт світової війни чи тотальної епідемії, щоб всі ці симпатичні курви з айфонами повернулись до нормальної ж жіночої сутности. Причому, я певен, при цьому в їх сприйнятті життя нічогісінько не зміниться.

Про що це я? Не знаю.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

November 2016

S M T W T F S
  12345
6789101112
131415161718 19
202122 23242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 11:40 am
Powered by Dreamwidth Studios