[personal profile] p_dzikovsky
Вчора менеджери обох проєктів, поточні етапи яких в значній марі на моїй відповідальності, повідомили мені, що дедлайни по цих етапах — сьогодні. Ну, тобто, по одному дедлайн був ще вчора, але його перенесли на сьогодні. Це якраз той проєкт, де ми рефакторимо код під Angular. А в Angular я вперше глянув на минулому тижні. А більш-менші відчув, як в ньому що і як — якраз сьогодні. Норм. Другий, ніби, надвечір вже здали, так що завтра все буде спокійно. Працювати в суботу в порожньому офісі — це прекрасно, так вважаю.

Напишу книжку: "Мистецтво факапу для досвідчених програмістів".

А тиждень тому шеф-програміст в нашому офісі сказав про спілкування з замовником щодо стилю написання нового проєкту: "Я получил свою порцию боли и унижения." Це якраз той проєкт, що на Angular, до якого мене підключили. За моєю власною порцією, напевне.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

November 2016

S M T W T F S
  12345
6789101112
131415161718 19
202122 23242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 11:39 am
Powered by Dreamwidth Studios