[personal profile] p_dzikovsky
Принаймні, надовго.

Отже, збирав на днях огірки на селі і на стежці біля грядки знайшов золоту обручку, яка за декількома істотними ознаками є моєю, загубленою 11 (одинадцять, прописом) років тому. Звісно, теоретично можливо, що якась сусідка на днях посіяла, але одна не признається, инша не носить обручку, а більше, наче, ніхто там і не міг би ходити.

А сьогодні син згубив у лісі повідок до пса. Так що тепер матимемо там постійний сімейний квест, доки не знайдемо. Я вже спробував — поки ні, але хоч вернувся цілий (це якраз той ліс, де я навесні покращив собі ногу :-))

Чи ж не ура?
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

November 2016

S M T W T F S
  12345
6789101112
131415161718 19
202122 23242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 11:39 am
Powered by Dreamwidth Studios