Хто я?

May. 24th, 2016 09:09 pm
[personal profile] p_dzikovsky
Друг-лікар, якому часом подзвонюю після аварійних інцидентів і операцій останніх двох років, весь цей час, по відчуттю, доволі виразно бачить мене по телефону. Ну, відчуття, то таке... Але ж сьогодні він точно вказав мені на місце, яке чешеться і турбує — при тому, що ні не бачив мене особисто, ні моїх ренгенів, ані навіть не було між нами розмов про конкретну геометрію ушкоджень і проблем.

А хтось казав, що чаклунів не існує. Бу-га-га.

Хоча можливі і варіянти. Як в боянистому анекдоті, де ветеринар з дружиною приходять до лікаря. Той:
— Що вас турбує?
— О! Та коли до мене звертаються, я ніколи не питаю "що вас турбує?", а розбираюсь сам, — обурюється ветеринар. На що лікар мовчки його оглядає і виписує жінці рецепт. Та:
— А якщо не допоможе?
— Тоді забийте його, — каже лікар.

Відтак, якщо мій друг — ветеринар, то хто тоді я? Телефонна тварина???

P.S. Казав инший друг (вже колишній), що сучасна наука своїм виникненням завдячує середньовічній інквізиції, яка випалила всіх скільки-небудь вартісних відьм і чаклунів. А хто залишився — то тепер вчені...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

November 2016

S M T W T F S
  12345
6789101112
131415161718 19
202122 23242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 11:38 am
Powered by Dreamwidth Studios